SSH, mostrando las claves en una máquina y viendo las claves con SSH

From Wiki de Flat Estrategia Digital
Jump to: navigation, search

Para mostrar las claves de forma fácil:

for i in $(ls /etc/ssh/*sa_key.pub); do ssh-keygen -l -f $i; done

Una forma obtenida de aquí que muestra lo siguiente:

+---------+---------+-------------------------------------------------+
| Cipher | Algo  | Fingerprint                   |
+---------+---------+-------------------------------------------------+
| RSA   | MD5   | 05:3e:10:b2:b3:69:aa:3b:8e:da:97:6f:25:3b:b5:d5 |
| RSA   | SHA-256 | brIUrrA7NBvvxL5sEVaxVWc3JsYrq1K7OlUCDYhbbOg=  |
+---------+---------+-------------------------------------------------+
| ECDSA  | MD5   | c4:59:67:5e:28:9f:cb:02:be:8f:57:2a:24:eb:c6:12 |
| ECDSA  | SHA-256 | 9sUOJTNe6X/GI4L6DcITb41STfqok8wJ2N+hUxAolNc=  |
+---------+---------+-------------------------------------------------+
| ED25519 | MD5   | 32:43:e1:0f:3e:60:2a:72:28:28:92:3d:0f:31:f2:69 |
| ED25519 | SHA-256 | US5jTUa0kgX5ZxdqaGF0yGRu8EgKXHNmoT8jHKo1StM=  |
+---------+---------+-------------------------------------------------+

Para lograr este formato este es el script:

#!/bin/bash

# standard sshd config path
SSHD_CONFIG=/etc/ssh/sshd_config

# helper functions
function tablize { 
    awk '{printf("| %-7s | %-7s | %-47s |\n", $1, $2, $3)}'
}
LINE="+---------+---------+-------------------------------------------------+"

# header
echo $LINE
echo "Cipher" "Algo" "Fingerprint" | tablize
echo $LINE

# fingerprints
for host_key in $(awk '/^HostKey/ {sub(/^HostKey\s+/,"");print $0".pub"};' $SSHD_CONFIG); do
    cipher=$(echo $host_key | sed -r 's/^.*ssh_host_([^_]+)_key\.pub$/\1/'| tr '[a-z]' '[A-Z]')
    if [[ -f "$host_key" ]]; then
        md5=$(ssh-keygen -l -f $host_key | awk '{print $2}')
        sha256=$(awk '{print $2}' $host_key | base64 -d | sha256sum -b | awk '{print $1}' | xxd -r -p | base64)

        echo $cipher MD5 $md5 | tablize
        echo $cipher SHA-256 $sha256 | tablize
        echo $LINE
    fi
done

Facebook Comments